تخم نطفه دار تخم نطفه دار

ماشين جوجه كشي غاز

مهمترين دلايل كاهش وزن تخم نطفه دار در دستگاه جوجه كشي

تكامل مسيرهاي متابوليسمي جنين با تبخير آب درون تخم صورت مي گيرد و اين تبخير بوسيله كاهش وزن تخم در دستگاه جوجه كشي مشخص مي گردد . اين عمل هم در شرايط طبيعي و انكوبه شدن تخم بوسيله پرندگان والد و هم در حالت انكوباسيون مصنوعي تخم ها انجام مي شود . توزين منظم و دوره اي تخم ها و رسم نمودار كاهش وزن آن ها ، يكي از روش هاي مهم مورد استفاده در كنترل و نظارت بر تكامل و سلامت جنين ها مي باشد .

ميزان كاهش وزن قابل قبول تخم از زمان شروع انكوباسيون تا نوك زدن جوجه به پوسته و شكستن آن ، 13 درصد و تا زمان خروج جوجه از تخم 16 درصد است . هر چند اين ميزان داراي دامنه اي از 11 تا 16 درصد مي باشد . ميزان كاهش وزن تخم در دوران انكوباسيون ثابت و يكنواخت نبوده و در ابتدا و انتهاي دوره انكوباسيون ، مقدار كاهش وزن بيشتر است . رسم نمودار كاهش وزن تخم ها براي مقايسه اين ميزان با مقادير توصيه شده در روزهاي مختلف انكوباسيون ، بسيار كمك كننده است . با كاهش وزن تخم ، اندازه اتاقك هوايي آن بزرگتر مي شود .

كاهش وزن تخم ها بيش از مقدار توصيه شده ، ممكن است نشانگر پايين بودن ميزان رطوبت درون دستگاه جوجه كشي باشد . براي افزايش رطوبت ، مي توان يك ظرف آب درون دستگاه جوجه كشي قرار داده و يا درون دستگاه را مرطوب كرد . اگر به اقدامات بيشتري نياز باشد ، پوسته تخم در محل قرارگيري اتاقك هوايي بوسيله چسب سفيد رنگ غير سمي پوشانده شده تا ميزان سطح تخم كه از آن تبخير صورت مي گيرد ،كاهش يابد .

در صورت بالا بودن ميزان رطوبت درون دستگاه جوجه كشي، ميزان كاهش وزن تخم كمتر از حد توصيه شده ، خواهد بود كه سبب مرگ جنين ها و يا ناهنجاري هايي در آن ها مي گردد . عدم كاهش وزن تخم ها به ميزان مناسب از طريق اعمالي مانند قرار دادن ژل سيليكا ( Silica Gel ) در درون دستگاه جوجه كشي به منظور جذب رطوبت اضافي آن ، قابل اصلاح است . در صورت لزوم ممكن است با استفاده از كاغذ سمباده ، پوسته تخم در محل قرارگيري اتاقك هوايي به آرامي سنباده زده شده و يا سوراخ كوچكي در پوسته روي اتاقك هوايي ايجاد شود ( بدون آن كه غشاء هاي پوسته پاره شود ) تا امكان تبخير آب درون تخم افزايش يابد .  تخم ها جهت بررسي زنده بودن جنين درون آن ها ، بايستي نوردهي و كندل شوند .


برچسب:
امتیاز:
بازدید: 40
+ نوشته شده: 1396/5/19 ساعت: ۱۰ توسط:eggincubator :